Algemene leveringsvoorwaarden

TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle gesloten overeenkomsten. Vermeldingen van prijzen, kleuren en materialen in offertes of overeenkomsten geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, te allen tijde onder voorbehoud.

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door ScorlewaldShop aan de wederpartij, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. De opdrachtbevestiging geschiedt binnen 24 uur na de bestelling in de vorm van een aan de koper gezonden e-mail (factuur). Slechts de inhoud van de factuur bindt partijen. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper.

BETALING

On-line betaling is mogelijk via onze website met een van de volgende on-line betaalmogelijkheden: Visa (beveiligd met SSL), MasterCard (beveiligd met SSL, American Express (beveiligd met SSL) en Diners Club (beveiligd met SSL). Voor orders binnen Nederland kan betaald worden middels overschrijving van het totaalbedrag van de bestelling op BIC: RABONL2U IBAN: NL73RABO0358527813.

LEVERTIJD

De bestelde artikelen worden binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling geleverd. In het uitzonderlijke geval dat het artikel niet (meer) leverbaar is (of de levering onaanvaardbaar lang op zich zal laten wachten), zal contact worden opgenomen om te komen tot de keuze voor een vergelijkbaar artikel, danwel de koper te crediteren voor het betaalde bedrag.

Bij niet tijdige levering dient ScorlewaldShop dan ook schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ongeacht het hiervoor bepaalde behouden wij in ieder geval het recht voor van een naleveringstermijn van tien werkdagen, gedurende welke de bieder de levering alsnog dient te accepteren.

VERZENDING

Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de koper: de bestelling wordt door ScorlewaldShop beschouwd als opdracht tot verzending. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan Scorlewaldshop, waarbij indien mogelijk rekening gehouden wordt met een door de koper opgegeven voorkeur. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen het bedrijf verlaten.

PRIJZEN

De op deze pagina’s genoemde prijzen zijn inclusief BTW en in EURO’s, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

RECLAMES

Reclame terzake van leveranties dient binnen acht dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt schriftelijk gedaan te worden. Bij in gebreke blijven hiervan wordt ScorlewaldShop geacht in overeenstemming met haar verplichtingen te hebben geleverd.

Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal ScorlewaldShop ter harer keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor gratis herlevering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen crediteren. Retouren worden niet geaccepteerd zonder akkoord vooraf.

Als onbestelbaar geretourneerde pakketten die binnen 1 jaar na datum van bestelling niet geclaimd zijn, worden weer in de voorraad opgenomen. Hierdoor vervalt het recht van de klant op restitutie en/of claim op de bestelling. Dit, nadat door ScorlewaldShop alles in het werk is gesteld om contact met de client te leggen over het geretourneerde pakket.

GESCHILLEN

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij uitsluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen ScorlewaldShop en de wederpartij mochten ontstaan.

BUITENGERECHTELIJKE INCASSOKOSTEN

Indien ScorlewaldShop wegens niet-nakoming van de overeenkomst door de koper kosten van rechtsbijstand moeten maken, komen deze kosten voor rekening van de koper. De koper is verplicht de kosten volledig aan ScorlewaldShop te vergoeden.

HERROEPINGSRECHT BIJ LEVERING VAN PRODUCTEN

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d. die snel kunnen bederven of verouderen; e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiƫle markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; f. voor losse kranten en tijdschriften; g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; c. betreffende weddenschappen en loterijen.